Unió Gremial

Federació de Gremis
Associacions del Comerç Valencià


Legislació comercial

Autoritzacions

El comerciant ha de sol·licitar autorització de la Conselleria competent en matèria de comerç per a:

 1. L’obertura, modificació o ampliació de grans superfícies, açò és, establiments que tinguen una superfície de venda igual o superior a 2.500 metres quadrats. Els interessats hauran d’acreditar, entre altres extrems, que el sòl on s’implantarà l’establiment compta amb l’aprovació definitiva de tots els instruments urbanístics necessaris, inclosa la reparcel·lació, per a desenvolupar el projecte que es pretén. Aquesta autorització és prèvia i preceptiva a l’obtenció de les llicències municipals que siguen preceptives, si bé la concessió de les llicències municipals quedarà diferida a l’obtenció de l’autorització autonòmica.

En tot cas, en l’Ajuntament corresponent:

 1. L’obertura d’un establiment comercial estarà subjecta a llicència o comunicació a l’Ajuntament corresponent, i si escau, a l’obtenció de les autoritzacions o llicències que siguen preceptives.
 2. Per a realitzar venda no sedentària, inclosa la venda ambulant, s’haurà d’obtindre prèviament autorització municipal.

Bosses de plàstic

La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, estableix en la seua Disposició Addicional 2ª un calendari de substitució de bosses comercials d’un sol ús de plàstic no biodegradable, en relació a les bosses posades en el mercat en 2007:

 • Abans de 2013 substitució del 60% de les bosses;
 • Abans de 2015 substitució del 70% de les bosses;
 • Abans de 2016 substitució del 80% de les bosses;
 • En 2018 substitució de la totalitat d’aquestes bosses, amb excepció de les que s’usen per a contindre peixos, carns o altres aliments peribles, per a les quals s’establix una moratòria que serà revisada a la vista de les alternatives disponibles.
 • A partir del 1 de gener de 2015 les bosses que es distribuisquen inclouran un missatge al·lusiu als efectes que provoquen en el medi ambient.

SANCIONS:

 • La posada en el mercat d’aquestes bosses a partir de 2018, suposarà una infracció greu, amb una sanció d’entre 901 € fins a 45.000 €.
 • La no inclusió del missatge al·lusiu a partir de l’1 de gener de 2015, suposarà una infracció lleu amb una sanció de fins a 900 €.

IMPORTANT:

 • No existeix cap norma estatal ni autonòmica, que obligue a cobrar les bosses de plàstic a la Comunitat Valenciana per part dels establiments comercials. Encara que segons la nova llei, a partir de 2016 es pot estudiar la implantació de mesures fiscals.
 • Tampoc hi ha cap llei que prohibisca l’ús de bosses comercials d’un sol ús de plàstic no biodegradable, almenys fins a 2018. Tenint en compte que a partir de 2015 haurien de contenir el missatge corresponent.

Consulta l’informe

Canvis i devolucions

En els casos que el producte és conforme, el venedor només quedarà obligat a realitzar canvis o devolucions si així ho anuncia o oferta al consumidor.

Quan s’admet el canvi o devolució, i en cas de no haver-se anunciat el termini per a desistir del contracte, aquest serà de set dies.

En les vendes domiciliàries i vendes a distància, aquest dret ve atorgat al consumidor per llei que amb caràcter general, disposarà almenys de set dies per a la devolució, encara que el producte siga conforme a l’oferit i no presente defectes.

Cartells i informació que deu exposar-se al públic

En tots els establiments comercials deu exposar-se de forma visible i llegible:

 1. L’horari dels dies i hores d’obertura i tancament, que hauran d’exposar-se en els accessos a l’establiment, de manera visible des de l’exterior del local.
 2. L’anunci de l’existència de fulls de reclamació a disposició dels consumidors.
 3. Els preus de venda dels productes (de forma suficientment explicativa i que no induïsca a confusió). Tant en l’interior del local com en els aparadors els preus han de ser visibles i llegibles.
 4. Les condicions que, si escau, s’apliquen a l’oferta, promoció o venda dels productes (sent nul·les les abusives i les que contradiguen els drets reconeguts al consumidor per llei).
 5. Tota la informació substancial que necessite el consumidor per adoptar una decisió de compra.

Comunicacions

El comerç només ha de comunicar a la Conselleria competent en matèria de comerç la realització de les següents activitats, a través de la inscripció en el Registre d’Activitats Comercials:

 • Venda a distància.
 • Venda domiciliària.
 • L’obertura de qualsevol establiment comercial, la seua modificació o tancament.

La inscripció en el Registre d’Activitats Comercials ha deixat de ser un requisit previ per a l’exercici de l’activitat comercial, que s’ha substituït per una comunicació de l’inici de l’activitat, que haurà de realitzar-se en el termini dels tres mesos següents, així com per a la modificació, ampliació o tancament de l’establiment.

A nivell municipal, haurà de ser comunicada a l’Ajuntament corresponent, l’obertura d’un establiment comercial on es vaja a desenvolupar-se alguna de les activitats no sotmeses a autorització, d’acord amb allò disposat en la Llei 21/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.

Constància documental de la venda

S’haurà de lliurar factura al consumidor que la sol·licite per a l’exercici de qualsevol dret de naturalesa tributària, i sempre que el lliurament total o parcial de productes siga diferida a un moment ulterior a l’estipulació del contracte. En la resta de casos, en les vendes al detall i prestació de determinats serveis per import que no excedisca de 3.000 euros, IVA inclòs, serà suficient amb el lliurament d’un tiquet on consten les següents dades:

 • Número i en el seu cas, sèrie. La numeració dels tiquets en cada sèrie serà correlativa.
 • NIF, així com el nom i cognoms, rao o denominació social completa.
 • Taxa impositiva aplicada o l’expressió “IVA inclòs”.
 • Contraprestació total.

A més, serà necessari que conste per escrit la compravenda en aquells casos que així ho exigisca una llei (vendes a terminis de béns mobles, venda domiciliària).

Etiquetatge d’aliments

L’etiquetatge dels aliments es troba actualment regulat en el nostre país mitjançant el Reial Decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, i que incorpora les disposicions de la legislació comunitària en la matèria. Aquesta norma, és d’aplicació tant per a l’etiquetatge dels productes alimentosos destinats al consumidor final com a restaurants, hospitals, cantines i altres col·lectivitats similars.

Principis generals de l’etiquetatge d’aliments

L’etiquetatge no deurà en cap cas induir a error al consumidor:

 1. Sobre les característiques del producte alimentós i, en particular, sobre la seua naturalesa, identitat, qualitats, composició, quantitat, durada, origen o procedència i manera de fabricació o d’obtenció.
 2. Atribuint al producte alimentós efectes o propietats que no posseïsca.
 3. Suggerint que el producte alimentós posseeix característiques particulars, quan tots els productes similars posseïsquen aquestes mateixes característiques.
 4. Atribuint a un producte alimentós propietats preventives, terapèutiques o curativas d’una malaltia humana, ni esmentant aquestes propietats, sense perjudici de les disposicions aplicables a les aigües minerals naturals i als productes alimentosos destinats a una alimentació especial.

Aquestes prohibicions s’apliquen d’igual forma a la presentació dels productes alimentosos i a la publicitat.

Informació obligatòria de l’etiquetatge

Llevat en el cas de les excepcions previstes en la legislació, les indicacions que amb caràcter obligatori han d’aparèixer en l’etiquetatge dels aliments són les següents:

 1. La denominació de venda del producte.
 2. La llista d’ingredients.
 3. La quantitat de determinats ingredients o categoria d’ingredients.
 4. El grau alcohòlic en les begudes amb una graduació superior en volum al 1,2 %.
 5. La quantitat neta, per a productes envasats
 6. La data de durada mínima o la data de caducitat.
 7. Les condicions especials de conservació i ús.
 8. Les instruccions d’ús, quan la seua indicació siga necessària per a fer un ús adequat del producte alimentós.
 9. Identificació de l’empresa: el nom, la raó social o la denominació del fabricant o el envasador o d’un venedor establert dins de la Unió Europea i, en tot cas, el seu domicili.
 10. El lot.
 11. El lloc d’origen o procedència, quan el producte procedisca de països tercers o procedint d’un país comunitari la no indicació puga induir a error al consumidor.
 12. Les especialment previstes per a diverses categories o tipus de productes alimentosos (s’arrepleguen en l’annex V del Reial decret 1334/1999).

Productes envasats pels comerços minoristes

Els productes que s’envasen pels titulars del comerç minorista d’alimentació i es presenten així el mateix dia del seu envasat, per a la seua venda immediata en l’establiment o establiments de la seua propietat, haurà d’indicar les dades establertes en l’apartat anterior (article 5), amb excepció del lot.

L’etiquetatge de fruites, hortalisses, tubercles, fruits secs, etc., en borses i altres envasos de materials plàstics, haurà de permetre a primera vista una identificació normal del producte i indicar:

 1. La denominació de venda acompanyada de la varietat, la categoria de qualitat i l’origen, quan així ho exigisca la norma de qualitat corresponent.
 2. La quantitat neta.
 3. La identificació de l’empresa.

Productes sense envasar o a granel

El Reial decret estableix en el seu article 15 els requisits aplicables als productes que es presenten sense envasar per a la venda al consumidor final i els envasats en el punt de venda a petició del comprador, que en tot cas haurien d’indicar la denominació de venda així com certa informació addicional en funció del producte que es tracte (ex. categoria de qualitat, la varietat i l’origen, quan així ho exigisca la Norma de Qualitat corresponent, la classe o el tipus de canal de procedència i la denominació comercial de la peça en el cas de les carns, la forma de presentació comercial en el cas de productes de la pesca i aqüicultura, la quantificació de l’ingredient en el cas que es destaque el contingut d’aquest ingredient, el grau alcohòlic en les begudes amb una graduació superior en volum al 1,2 %…).

Aquesta informació haurà de figurar retolada en etiquetes o cartells col·locats en el lloc de venda, sobre el producte o pròxims a ell.

El Reial decret 2419/1978, de 19 de maig, pel qual s’aprova la reglamentació tècnic-sanitària per a l’elaboració, circulació i comerç de productes de confiteria, pastisseria, brioixeria i rebosteria, no estableix requisits addicionals als anteriorment esmentats per als productes sense envasar.

Més informació

Garantia del producte

El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifesten en un termini de dos anys des del lliurament, llevat que el consumidor compre el producte coneixent la falta de conformitat del mateix. Durant els sis primers mesos es presumeix, excepte prova en contrari, que la falta de conformitat del bé ja existia quan la cosa es va lliurar. En ser aquest un dret que ve reconegut per llei i llevat que es tracte de productes de naturalesa duradora, no serà necessari lliurar al comprador un document de garantia.

Un bé és conforme al contractat sempre que complisca amb els següents requisits:

 • Que el bé s’ajusta a la descripció o al model que el venedor presenta al consumidor.
 • Que siga apte per als usos per als que habitualment es destinen els béns de consum del mateix tipus.
 • Que siga apte per a l’ús especial en cas que així s’haguera sol·licitat pel consumidor i el venedor ho haguera acceptat.
 • Que presente la qualitat i les prestacions habituals d’un bé del mateix tipus o aquelles que s’indiquen en la publicitat del producte.
 • En cas que el contracte incloga la instal·lació, que aquesta es realitze de forma correcta.
 • En cas que es tracte d’articles amb instruccions d’instal·lació per a l’usuari, que aquestes siguen correctes.

Si no compleix amb alguns d’aquests requisits s’estarà davant d’una falta de conformitat.

En l’exercici d’aquest dret, i dins del termini de 2 anys des del lliurament del producte, el consumidor pot optar entre la reparació o la substitució del bé, llevat que una d’aquestes opcions resulte impossible o desproporcionada. Tractant-se de béns de segona mà, el consumidor no pot exigir la substitució.

Quan el consumidor no puga exigir la reparació ni la substitució, o aquestes no es realitzen en un termini raonable, procedirà, a elecció del consumidor, la rebaixa del preu o la resolució del contracte, llevat que la falta de conformitat siga d’escassa importància, en aquest cas no cap la resolució.

En el cas de vendes a través de màquines automàtiques, el titular del comerç on estiga instal·lada respondrà solidàriament amb el de la pròpia màquina, de les obligacions derivades de la venda automàtica.

L’oferiment pel comerciant de garanties addicionals, tant per a casos de disconformitat com de conformitat, li situa en l’obligació de donar compliment a les mateixes, d’acord amb les condicions oferides.

Horari comercial

Règim general

L’horari global que els establiments comercials podran desenvolupar la seua activitat durant el conjunt de dies laborables de la setmana serà, com a màxim, de 90 hores, considerant-se inhàbils els diumenges i festius.

No obstant això, podran obrir nou diumenges i festius que anualment es determinen mitjançant resolució de la Conselleria competent en matèria de comerç, amb un informe previ de l’Observatori del Comerç Valencià i un màxim de 12 hores durant eixos diumenges i festius autoritzats.

Els Ajuntaments poden substituir un o dos d’eixos diumenges i festius per festius locals, prèvia consulta a les associacions de comerciants. Aquesta determinació vincularà als comerciants del municipi que no puguen acollir-se al règim de llibertat horària, que no podran desenvolupar l’activitat comercial en la data/es a les que renuncie la Corporació Local.

Llibertat d’horaris

El règim general no és aplicable a aquells establiments que tenen plena llibertat d’horaris per a determinar els dies i hores que romandran oberts, que es relacionen a continuació:

 • Establiments dedicats principalment a la venda dels següents productes (qualsevol que siga la seua superfície d’exposició i venda): pastisseria i rebosteria, pa, plats preparats, premsa, combustibles i carburants, floristeries i plantes.
 • Les tendes de conveniència: són les que tenen una superfície de sala de vendes no superior a 500 metres quadrats, que romanguen obertes al públic, almenys, dihuit hores al dia i distribuïsquen la seua oferta, en forma similar, entre llibres, periòdics i revistes, articles d’alimentació, discos, vídeos, joguets, regals i articles varis. La distribució entre les diferents gammes ha de portar-se a terme de forma similar entre si, sense exclusió de cap d’elles i sense que predomine netament una sobre les altres.
 • Els instal·lats en estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.
 • Els instal·lats en zones de gran afluència turística prèviament declarada mitjançant resolució de la Direcció general competent en matèria de comerç. Només durant els períodes de temps que fixe la resolució (normalment Setmana Santa i Pasqua i de juliol a setembre) i per a les zones que la mateixa determine, qualsevol que siga la seua superfície i la seua oferta.
 • Tots els establiments de menys de 150 metres quadrats de sala de vendes (qualssevol que siguen els productes que es venguen), exclosos els pertanyents a empreses o grups de distribució que no tinguen la consideració de xicoteta i mitjana empresa o que operen sota el mateix nom comercial d’aquests grups o empreses.
 • Els establiments integrats en instal·lacions de prestació de serveis turístics dedicats exclusivament als usuaris.

A més, els establiments dedicats exclusivament a productes culturals (llibres, periòdics, revistes, discos, vídeos, jocs d’ordinador, antiguitats, artesania popular, articles per a dibuix, obres d’art, etc.) que, per les seues dimensions o característiques no gaudisquen de total llibertat horària, podran obrir tots els diumenges i festius durant un màxim de 12 hores.

Fora d’aquests casos, excepcionalment, quan concórreguen circumstàncies que així ho justifiquen, es podrà autoritzar l’obertura en diumenge o festiu, a petició dels comerciants, associacions comercials o Ajuntaments, mitjançant resolució de l’òrgan competent amb el límit d’hores que establisca la resolució.

Pràctiques comercials deslleials

Pràctiques comercials enganyoses

Es consideren enganyoses aquelles pràctiques comercials, inclosa la publicitat enganyosa, que a l’induir a enganys al consumidor li impedeixen triar amb el degut coneixement de causa i, en conseqüència, de manera eficient.

 • Accions enganyoses: les que continguen informació falsa i manque de veracitat; la que enganye o puga enganyar al consumidor, tot i que la informació siga correcta, i; quan puga fer-li prendre una decisió sobre una transacció que d’una altra manera no haguera pres.
 • Omissions enganyoses: ometre informació substancial que necessite el consumidor per a prendre una decisió sobre una transacció; ocultar la informació substancial o oferir-la de manera poc clara, ininteligible, ambigua o en un moment no adequat, i no donar a conèixer el propòsit comercial de la pràctica comercial en qüestió en cas que no resulte evident pel context.

Pràctiques comercials agressives

Es considera pràctica agressiva, quan la llibertat d’elecció o de conducta del consumidor mig es trobe significativament minvada, mitjançant la utilització de tècniques d’assetjament, coerción (incloent força fisica) o influència indeguda, entesa aquesta última, com la utilització d’una posició de poder en relació amb el consumidor per a exercir pressió, fins i tot sense usar la força física ni amenaçar amb el seu ús, d’una forma que limite de manera significativa la capacitat del consumidor de prendre una decisió amb coneixement de causa.

Llista negra de pràctiques deslleials

Prestació per cessament d’activitat per a autònoms

La Llei 32/2010, de 5 d’agost, estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms. Es tracta d’una prestació voluntària:

 • S’ha de realitzar una cotització addicional d’un 1’7% sobre la base durant el primer any, actualitzant-se el percentatge anualment.
 • S’ha de cobrir un període mínim de cotització de 12 mesos, per a generar el dret a cobrar la prestació.
 • El cessament de l’activitat deu ser total, encara que podrà ser definitiu o temporal. El cessament deu ser involuntari.
 • Podran accedir a la cobertura aquells que tinguen coberta la protecció de contingències professionals.

Requisits

 • Estar afiliats i en situació d’alta;
 • Tindre cobertes les contingències professionals (AT i EP);
 • Tindre cobert el període mínim de cotització (12 mesos);
 • Torbar-se en situació legal de cessament d’activitat, subscriure el compromís d’activitat i acreditar activa disponibilitat per a la reincorporació;
 • No tindre l’edat ordinària per a causar dret a la pensió contributiva de jubilació;
 • Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguritat Social;
 • En el cas que el treballador autònom tinga treballadors assalariats, prèviament al cessament deurà complir las garanties, obligacions i procediments de la legislació laboral.

Consulta l’informe d’ATA

Preus

 1. Els preus han de ser exhibits en euros de forma pública, sense induir a confusió tant dels articles exposats en l’interior com els que s’exposen en els aparadors.
 2. El preu de venda anunciat comprendrà la quantitat total que haja de satisfer el consumidor, amb impostos inclosos i despeses de lliurament quan els hi haja.
 3. Hauran d’indicar-se amb claredat i de forma diferenciada, tota classe de descomptes i possibles increments derivats de règims de finançament, i els costos addicionals per serveis accessoris i similars.
 4. S’indicarà el preu per unitat de mesura, excepte en aquells casos que siga idèntic al preu de venda.
 5. Si en el marcatge existeixen dos o més preus diferents, s’ha de vendre al preu més baix dels exhibits.
 6. Els preus seran lliurement determinats pels comerciants, sempre que aquests no siguen inferiors als d’adquisició del producte segons factura, deduïts els descomptes que figuren en la mateixa, i incrementats amb els impostos indirectes que graven l’operació. És el que es coneix com prohibició de vendes a pèrdua que solament, i de manera excepcional, es permeten en quatre supòsits:
 • Vendes de saldos.
 • Vendes en liquidació.
 • Quan es practique amb l’objectiu d’arribar a els preus d’un o diversos competidors amb capacitat per a afectar significativament a les seues vendes.
 • Venda de productes peribles en dates pròximes a la seua inutilització.

Publicitat

La publicitat que faça el comerciant respecte del seu establiment, producte, servei o marca, ha de ser certa i veraç.

El comerciant no podrà negar-se a vendre cap producte que oferte en el seu establiment, inclòs l’aparador, llevat que s’advertisca altra cosa, o es veja clarament que forma part de les instal·lacions o del decorat.

Les condicions i garanties oferides, seran exigibles pels consumidors o usuaris, tot i que no figuren expressament en el contracte celebrat o en el document o comprovant rebut. No obstant això, si el contracte o comprovant conté clàusules més beneficioses, aquestes prevaldran sobre el contingut de l’oferta o publicitat.

Reclamacions del consumidor

Quan un consumidor sol·licite un full de reclamacions se li ha de subministrar en el mateix lloc que el demande o en el lloc identificat com d’informació o atenció als clients, sense remetre-li a altres dependències o a oficines centrals distants del lloc que s’han produït els fets. Presentat el full de reclamació pel consumidor davant l’òrgan administratiu competent, aquest portarà a terme una mediació entre les parts.

Presentada una sol·licitud d’arbitratge per un consumidor, el comerciant pot acceptar-la o rebutjar-la, llevat que haguera realitzat una oferta pública de submissió al Sistema Arbitral de Consum, respecte de futurs conflictes amb consumidors o usuaris, en aquest cas, vindrà obligat a complir la decisió que adopten els àrbitres.

L’Arbitratge de Consum és un sistema extrajudicial de resolució de conflictes, gratuït que està reservat per a les relacions entre empresari i consumidor. A través del sistema arbitral de consum les parts voluntàriament encomanen a un òrgan arbitral, que actua amb imparcialitat, independència i confidencialitat, la decisió sobre la controvèrsia o conflicte sorgit entre ells.

Registre d’activitats comercials

Les persones físiques o jurídiques que exploten un establiment comercial o desenvolupen una activitat comercial hauran de comunicar-ho al Registre d’Activitats Comercials en el termini màxim de tres mesos des de l’inici de la mateixa mitjançant el formulari corresponent.

De la mateixa manera, seran objecte de comunicació el cessament de l’activitat o qualsevol modificació de les dades ressenyades per a la inscripció en el termini de tres mesos des que es produïsquen.

Queden exceptuats d’aquestes obligacions els comerciants que practiquen la venda no sedentària, sense perjudici de la seua inscripció en els registres municipals o de caràcter voluntari que, si escau, s’establisquen.

El comerciant ha de comunicar a la Conselleria competent en matèria de comerç, en el termini de 3 mesos des de l’inici de l’activitat, la realització d’alguna de les següents modalitats de venda:

 • Venda a distància (incloses les que es realitzen través d’Internet), quan la persona física o jurídica que desenvolupe l’activitat tinga el seu domicili a la Comunitat Valenciana. Més informació
 • Venda domiciliària, que inclou tant les que realitza el venedor al domicili del comprador com les anomenades “vendes en reunió” a un grup de persones convocades pel venedor o per altra persona a petició d’aquest o les realitzades en ocasió de viatges i excursions viatges en els locals del venedor. En aquests casos la comunicació es portarà a terme amb independència de com siga el domicili social del venedor. Més informació

En ambdós casos s’haurà d’emplenar el formulari corresponent i acompanyar la documentació que s’especifique, segons la modalitat de venda, relativa a la identificació de la persona física o jurídica i dels seus representants o venedors, productes o serveis que configuren la seua oferta, àmbit comercial, lloc on els consumidors puguen dirigir les seues reclamacions i indicació dels sistemes arbitrals als que puguen estar adherits.

En el cas de venda domiciliària s’haurà, a més a més, de dipositar prèviament la fiança caucional, ajustada al seu volum de negoci, com a garantia per la possible responsabilitat civil que es puga contraure amb aquest sistema de venda, en les quanties que es determinen reglamentàriament.

Vendes especials

Venda no sedentària

La venda ambulant o no sedentària és la realitzada per comerciants fora d’un establiment comercial permanent, que pot realitzar-se: bé en una ubicació fixa (aïllada o agrupada en mercadets fixos, periòdics i ocasionals) o bé, en ubicació mòbil i de forma itinerant o ambulant.

La nova Llei atribueix al municipi la competència en matèria de venda no sedentària (incloses les sancions), i per tant s’haurà d’atendre a la regulació que establisquen les ordenances municipals, que en tot cas, han de respectar la normativa bàsica estatal i autonòmica.

Venda domiciliària

La venda domiciliària inclou tant les que realitza el venedor al domicili del comprador, com les anomenades “vendes en reunió” a un grup de persones convocades pel venedor o per altra persona a petició d’aquest, incloses les realitzades en ocasió d’excursions i viatges, encara que siga en els locals del venedor, quedant prohibida la venda de begudes i aliments per aquest sistema.

Les empreses que realitzen aquest tipus de venda han de dipositar una fiança com garantia per la possible responsabilitat civil que puguen contraure en la pràctica d’aquest sistema de venda.

El comprador té un termini de set dies naturals per a desistir (retornar el producte i recuperar els seus diners) a contar des del seu lliurament, o des de la recepció del document de desistiment que està obligat a facilitar-li el venedor si la recepció és posterior al lliurament del producte. L’exercici en termini d’aquest dret no pot implicar despesa alguna per al consumidor.

Venda a distància

Són vendes a distància les celebrades sense la presència física simultània del comprador i del venedor, sempre que la seua oferta i acceptació es realitzen de forma exclusiva a través d’una tècnica qualsevol de comunicació a distància i dins d’un sistema de contractació a distància organitzat pel venedor.

En aquest tipus de vendes es reforça la protecció del consumidor, ampliant la informació que li ha de facilitar el comerciant amb caràcter previ a la celebració del contracte, i es prohibeix l’enviament de productes no sol·licitats que incloga una petició de pagament. En eixe cas, i llevat que el venedor prove que va existir un error, el consumidor pot quedar-se amb el producte sense cap cost.

El termini per a desistir de la compravenda és de set dies, si bé l’empresari pot exigir al consumidor que es faça càrrec del cost directe de la devolució del producte.

La comanda ha de ser executada en un termini màxim de 30 dies, encara que les parts poden pactar una ampliació del mateix.

Venda automàtica

La venda automàtica és la forma de distribució detallista en la que es posa a la disposició del consumidor el producte perquè l’adquirisca mitjançant l’accionament de qualsevol tipus de mecanisme i previ pagament del seu import, la recuperació del qual ha de ser-li permesa al consumidor de forma automàtica en cas de no ser-li facilitat l’article sol·licitat.

En la màquina ha de figurar amb claredat la informació necessària per al seu accionament, així com per a la identificació del producte i del comerciant.

Venda en pública subhasta

La venda en pública subhasta consisteix a oferir, pública i irrevocablement, la venda d’un bé a favor de qui oferisca, mitjançant el sistema de licitacions i dins del termini concedit a aquest efecte, el preu més alt per sobre d’un mínim, ja es fixe aquest inicialment o mitjançant ofertes descendents realitzades en el curs del propi acte.

La fiança que, si escau s’exigisca als licitadors, els serà retornada en el termini de tres dies als qui no hagueren resultat adjudicataris. El més-dient que no satisfaça el preu, perdrà la fiança constituïda.

Vendes promocionals: generalitats

En les diferents modalitats de venda promocionl (rebaixes, descomptes, saldos, liquidacions, vendes amb obsequi), es deuran observar els següents extrems:

 • Només s’utilitzarà la denominació que es corresponga amb la veritable naturalesa de la venda promocionl que es porta a terme.
 • S’haurà d’informar de forma intel·ligible, visible i llegible de la data de començament i finalització.
 • En la presentació dels productes que s’oferisquen amb preu reduït haurà de figurar, tant en els que s’exhibisquen a l’interior com als aparadors, el preu anterior juntament al nou preu promocional.

S’entén per preu anterior, el que haguera estat aplicat sobre productes idèntics durant un període continuat d’almenys trenta dies, en el curs dels sis mesos precedents, llevat del cas de productes peribles per als quals s’entendrà que el termini és de set dies.

Si es tracta d’una oferta de llançament haurà de figurar el preu que serà habitual quan finalitze la promoció.

Quan es tracte d’una reducció percentual d’un conjunt d’articles n’hi haurà prou amb l’anunci genèric d’aquesta reducció sobre el preu habitual, sense necessitat de què conste individualment en cada article.

 • Sense perjudici de donar compliment als aspectes assenyalats en el punt anterior, quan les vendes promocionls afecten un conjunt de productes o serveis i oferisquen reduccions de quantia variable, podrà realitzar-se una publicitat genèrica mitjançant les expressions “des de” o “fins a” una quantia o un percentatge determinats, sempre que aquesta quantia o percentatge assolisca almenys el 50% dels productes oferits.
 • En el cas que la venda promocionl només afecte unes seccions o articles de l’establiment, deuran separar-se i diferenciar-se clarament els que són objecte de promoció. De la mateixa manera es procedirà si en un mateix establiment es practiquen diferents promocions.
 • En cas de limitar-se les existències, haurà d’informar-se sobre la quantitat disponible de les mateixes que, en tot cas, serà adequada a la durada de la promoció i a la publicitat realitzada.
 • En la difusió publicitària de la promoció haurà d’especificar-se el punt o punts de venda o la zona per on s’organitza la venda.
 • En cas de publicitat en una pàgina web, es deurà incorporar a la mateixa totes les condicions d’aquesta oferta i el període de durada.

Vendes amb descompte

Les vendes amb descompte són aquelles que es realitzen per preu inferior o en condicions més favorables que les habituals, amb la finalitat de potenciar la venda de certs productes o el desenvolupament d’un o diversos comerços o establiments.

 • Només podran anunciar-se amb les expressions ‘descomptes’, ‘ofertes’ o ‘promoció’, si bé, a continuació es podrà especificar el motiu de les mateixes.
 • Articles sobre els que s’aplica: Els articles seran els posats normalment a la venda, sense que puguen estar afectats per cap causa que reduïsca el seu valor o aquells que siguen objecte de llançament.
 • Descompte en espècie: El descompte en espècie consisteix en oferir una prestació addicional de la mateixa naturalesa que la prestació principal. En particular, constitueixen descomptes en espècie les promocions del tipus “3 x 2”, “2 x 1” o mitjançant la referència a un percentatge determinat de quantitat suplementària. No podrà comportar un preu superior al que es venia exigint per a l’adquisició de la prestació principal, si no és que d’això s’informe de forma clara, suficient i explícita en la publicitat.

El comerciant haurà d’acreditar la possessió d’existències suficients per a satisfer la demanda previsible, atenent la durada de la promoció i a la publicitat realitzada.

Vendes en liquidació

És una venda excepcional i de finalitat extintiva de determinades existències de productes que, anunciada amb aquesta denominació o una altra equivalent, té lloc en execució d’una decisió judicial o administrativa o és portada a terme pel comerciant o per l’adquiridor per qualsevol títol del negoci d’aquell, en algun dels casos següents:

 • Cessació total o parcial de l’activitat de negoci.
 • Canvi de ram de comerç o modificació substancial en l’orientació del negoci.
 • Canvi de local o realització d’obres d’importància en el mateix.
 • Qualsevol supòsit de força major que cause greu obstacle al normal desenvolupament de l’activitat comercial.

Articles sobre els que s’aplica: No poden ser objecte de liquidació els productes que no formen part de les existències de l’establiment un mes abans de l’inici de la mateixa o els adquirits amb finalitat a la mateixa. La liquidació faculta el venedor a vendre els articles a pèrdua.

Durada: La durada de la liquidació serà com a màxim de tres mesos.

En els casos en que s’haja practicat una liquidació per cessació total o parcial de l’activitat o canvi de ram de comerç o modificació substancial en l’orientació del negoci, el venedor no podrà exercir el comerç en la mateixa localitat sobre productes semblants als que van ser objecte de liquidació, durant els tres anys següents a la seua finalització.

Tampoc no podrà procedir a una nova liquidació en el mateix establiment, excepte quan aquesta última tinga lloc en execució de decisió judicial o administrativa, per cessació total de l’activitat o per causa de força major.

Informació al públic

 • En cap cas l’oferta podrà induir al comprador a creure que la venda en liquidació es fa a preus reduïts quan aquesta reducció no siga certa en relació amb els preus habitualment practicats abans de la liquidació.
 • En el cas de cesament parcial, deurà indicar-se la classe de mercaderia objecte de la liquidació.

Vendes amb obsequi

Consisteixen en oferir als compradors un altre producte o servei gratuït o a preu especialment reduït amb la finalitat de promoure les vendes.

 • Quan l’entrega de l’obsequi se supedite a vals, cupons o uns altres, es donarà a conèixer de manera precisa l’objecte de l’obsequi i les condicions per a l’obtenció.
 • En cas de sortejos o concursos, les bases seran accessibles als destinataris.
 • Els obsequis o incentius que no es lliuren de manera immediata deuran lliurar-se al comprador en el termini màxim de tres mesos des què el comprador va complir amb els requisits per obtenir-los.
 • En cas d’oferta conjunta de dos productes diferents que també es venen separadament, el comprador deurà beneficiar-se d’una reducció de preu que resultarà de comparar el preu global amb els preus individuals.

Vendes en outlets

La venda d’articles excedents de producció o de la temporada que no tinguen la condició de saldos, per no aparèixer manifestament disminuït el seu valor de mercat, podrà practicar-se i anunciar-se sota la denominació de “outlet, factory” o tendes o centres de fabricant, tant en establiments dedicats exclusivament a aquest tipus de venda com en seccions d’un establiment. En aquest segon cas hauran d’estar clarament diferenciades de la resta d’articles de l’establiment.

Vendes en rebaixes

La venda en rebaixes és la venda promocionl en la que els articles s’ofereixen, en el mateix establiment on s’exerceix habitualment l’activitat comercial, a un preu inferior al fixat abans d’aquesta venda.

Els articles no poden estar deteriorats ni haver estat adquirits per a la seua venda en rebaixes.

Només podrà anunciar-se una venda en rebaixes quan la mateixa afecte almenys a més de la meitat de productes oferits en l’establiment.

En cas que les rebaixes no afecten a la totalitat de productes, hauran d’identificar-se clarament els que són objecte d’aquesta venda promocional, separant-los de la resta.

Durada: Les vendes en rebaixes només podran tindre lloc en dues temporades anuals:

 • Temporada de rebaixes d’estiu, des de l’últim dilluns laborable del mes de juny de cada any fins al primer dissabte del següent mes de setembre, ambdós inclosos. PRÒXIM PERÍODE DE REBAIXES D’ESTIU: del 25 de juny a l’1 de setembre de 2012
 • Temporada de rebaixes d’hivern, des del primer dia feiner després del 6 de gener fins al segon dissabte del següent mes de març, ambdós inclosos. PRÒXIM PERÍODE DE REBAIXES D’HIVERN: del 7 de gener al 10 de març de 2012

Dins de cada període el comerciant decidirà lliurement la durada de les rebaixes, sense que puga ser inferior a una setmana o superior a dos mesos.

S’anunciarà al públic, de forma visible i inequívoca en l’establiment, la durada del període de rebaixes mitjançant la indicació des de l’inici de cada temporada, de les dates de començament i final del període de les mateixes.

Vendes de saldos

És aquella venda de productes el valor de mercat dels quals apareix manifestament disminuït a causa de la deterioració o d’un desperfecte, desús o obsolescència dels mateixos, sense que un producte tinga aquesta consideració pel sol fet de ser un excedent de producció o de la temporada.

Articles sobre els que s’aplica: Articles que no es poden vendre als preus habituals del mercat per haver perdut actualitat o utilitat, estar desparellats, siguen defectuosos o estiguen deteriorats, sempre que no comporten risc ni engany per als compradors.

Els articles objecte de la venda de saldos deuen haver format part de les existències del venedor durant un període no inferior a sis mesos amb temps a l’inici de l’oferta, llevat que es tracte de productes defectuosos o deteriorats.

Durada: No existeix límit temporal mínim o màxim per a la venda de saldos.

Informació al públic i publicitat

 • La venda de saldos es farà separant-los clarament de la resta de productes de l’establiment comercial.
 • Les vendes de saldos hauran d’anunciar-se necessàriament com ‘saldos’, ‘restes’, o expressió semblant.
 • Quan es tracte d’articles deteriorats o defectuosos, haurà de constar aquesta circumstància de manera precisa i ostensible.

Establiments de venda de saldos

 • Per a la venda de saldos amb caràcter habitual i permanent, l’establiment comercial haurà d’estar dedicat principalment a aquest tipus de vendes. En l’exterior de l’establiment haurà d’indicar-se clarament la seua activitat.
 • Aquests establiments podran saldar articles aliens i articles adquirits específicament per a la seua venda com a saldos o restes.

Unió Gremial