Unió Gremial

Federació de Gremis
Associacions del Comerç Valencià


Avís Legal

Declaració d’exoneració de responsabilitat

Declaració general

Els termes de la present declaració d’exoneració de responsabilitat (en avant, la ‘Exoneració de Responsabilitat’) seran aplicables al present cibersespai o lloc en Internet www.uniogremial.org de Unió Gremial, Federació de Gremis i Associacions del comerç valencià. C/ Navellos, 14 entr. – 46003 València (en avant, ‘Unió Gremial’). Preguem llija atentament esta Exoneració de Responsabilitat. A l’accedir a este lloc en Internet o utilitzar la informació en o a través d’ell facilitada, accepta vosté quedar vinculat per la present Exoneració de Responsabilitat. En el supòsit de qualsevol contradicció entre els termes i condicions de productes i servicis específics i els de la present Exoneració de Responsabilitat, prevaldran les condicions específiques de tals productes i servicis.

Utilització del present lloc en Internet

La informació que es facilita en o a través del present lloc no haurà de ser utilitzada en substitució de totes maneres d’assessorament. Les decisions que prenga vosté basant-se en esta informació són pel seu compte i risc. Encara que Unió Gremial tracta d’oferir informació exacta, completa i actualitzada, que ha sigut obtinguda de fonts que considera fiables, Unió Gremial no formula cap manifestació o garantia, tàcita o expressa, sobre si la informació facilitada en o a través del present lloc siga exacta, completa o actualitzada. Unió Gremial controla i manté el present lloc des d’Espanya i no formula cap manifestació respecte que la informació facilitada en o a través del mateix siga adequada o es trobe disponible per al seu ús en altres llocs. Si utilitza vosté el present lloc des d’un lloc distint, assumix la responsabilitat del compliment de la normativa local vigent aplicable. Unió Gremial no formula cap manifestació o garantia sobre que el present lloc funciona sense errors o interrupcions. No està permés l’ús del present lloc d’una forma que puga entorpir la seua utilització per part d’altres usuaris de la Xarxa, que puga posar en perill o risc el funcionament del mateix, o que puga afectar a la informació facilitada en o a través del present lloc o als programes informàtics que ho suporten.

Productes, servicis i informació de tercers

Quan Unió Gremial oferisca vincles d’hipertext a llocs de tercers en Internet, tals enllaços no suposen un respatler per part de Unió Gremial dels productes o servicis oferits en o a través dels dits llocs. L’ús dels vincles ho realitza vosté pel seu compte i risc exclusiu, i Unió Gremial declina tota responsabilitat o compromís pel contingut, ús o disponibilitat dels referits llocs. Unió Gremial no ha verificat la veracitat, exactitud, fiabilitat o el caràcter raonable o complet de qualsevol contingut de tals llocs en Internet.

Propietat industrial i intel·lectual

Unió Gremial, o el titular pertinent, conserva tots els drets (inclosos els drets d’autor, drets sobre marques i patents, i qualssevol altres drets de propietat industrial o intelectual) relacionats amb tota la informació facilitada en o a través del present lloc en Internet (inclosos tots els textos, gràfics i logotipos). Sense el consentiment previ per escrit de Unió Gremial o del titular dels drets pertinent, no podrà vosté en cap forma copiar, descarregar en el seu ordinador, publicar, distribuir o reproduir cap informació continguda en el present lloc. No obstant això, podrà imprimir o abaixar-se al seu ordinador informació continguda en el lloc si és per a ús personal.

Comunicació en línia

És possible que els missatges que envie a Unió Gremial per correu electrònic no gaudisquen de total seguretat. Unió Gremial li recomana no enviar per correu electrònic a Unió Gremial cap informació confidencial. Si decidix enviar algun missatge a Unió Gremial a través del correu electrònic, accepta el risc que puga ser interceptat, modificat o utilitzat indegudament per un tercer.

Exclusió de responsabilitat

Ni Unió Gremial ni cap dels seus mandataris o subcontractistes serà responsable de qualssevol danys directes, indirectes, especials, incidentals, consecuenciales, punitius o ejemplarizantes, lucre cessant inclusivament, (ni tan sols en el cas que UnióGremial haguera sigut informada de aquesta posibilitat) d’alguna forma derivats de qualsevol de les següents circumstàncies o elements, relacionats a títol merament enunciatiu i no limitador: (i) qualssevol defectes o virus, o qualsevol altra fallada de funcionament, causats a un equip o a altres programes informàtics en relació amb l’accés al present lloc d’Internet o amb el seu ús; (ii) la informació facilitada en o a través d’este lloc; (iii) la intercepció, modificació o ús indegut d’informació transmesa a Clickgnosis o a vosté; (iv) el funcionament o la no disponibilitat del present lloc; (v) l’ús indegut del present lloc; (vi) la pèrdua de dades; (vii) la descàrrega en el seu ordinador o l’ús de qualsevol programa informàtic facilitat en el present lloc, o (viii) reclamacions de tercers relatives a l’ús del present lloc. L’exclusió de responsabilitat també es formula en profit dels administradors i empleats de Unió Gremial.

Dret aplicable

El present lloc en Internet i la seua Exoneració de Responsabilitat es regiran i interpretaran de conformitat amb el Dret espanyol. Totes les controvèrsies sorgides o derivades de la present Exoneració de Responsabilitat se sotmetran a la competència exclusiva dels tribunals de València. Modificacions. Unió Gremial es reserva el dret de modificar la informació facilitada en o a través del present lloc, inclosos els termes de la present Exoneració de Responsabilitat, en qualsevol moment i sense previ avís. Es recomana que periòdicament examine vosté la informació facilitada en o a través del present lloc, inclosos els termes d’esta Exoneració de Responsabilitat, per si s’hagueren produït canvis


Unió Gremial